Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

„RUDZIANIE RAZEM”

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Rudzianie Razem”, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ruda Śląska.

§3

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.
 2. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela
 3. Przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest: Anna Łukaszczyk
 4. Przedstawiciel samodzielnie reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz ochrony terenów przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej przed szkodliwymi skutkami inwestycji „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”
 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego wśród mieszkańców Rudy Śląskiej,
 3. Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
 4. Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
 5. Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska,
 6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 7. a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w proces rozwoju Miasta Ruda Śląska.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, happeningów,
 2. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 3. uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 4. występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód.
 5. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności,
 6. mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na władze w celu wprowadzania zmian zgodnych z celem działania Stowarzyszenia
 7. opracowywanie programów społecznych, gospodarczych i politycznych,
 8. Stowarzyszenie zamierza wykorzystywać możliwość organizacji referendum i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych jako środki realizacji określonych celów Stowarzyszenia.
 9. inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.

§8

Członkowie – prawa i obowiązki:

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej Deklaracji o Wstąpieniu, wykazaniu się aktywnością na rzecz celu działania Stowarzyszenia oraz po zarekomendowaniu przez dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania regulaminu  Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
 5. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji,
  b) wykluczenia przez zebranie członków:
  – z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
  – z powodu niepłacenia składek,
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka

§9

Finanse Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10

Postanowienia końcowe:

 1. Uchwały podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów(ponad 50%), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.